[Solved] mysql-community-server Install Error: error: Failed dependenice…

mysql-community-server Install Error: error: Failed dependenice…

1. Problems encountered

There is no problem installing MySQL community common, MySQL community LIBS and MySQL community client, but there is an error when installing MySQL community server. There is a lack of libaio dependency

2. Solve problems

Execute the command: yum - y install libaio
execute the command: rpm -ivh mysql-community-server-5.7.38-1.el7.x86_64.rpm

Read More: